תקנון העמותה

 1. שם העמותה: ״עמותת העטלף״
 2.  כתובת רשומה: Greenwork Business Park Building D, 1st floor, יקום, 6097200
 3. מטרות העמותה:
  3.1. לטפח ולחזק קהילה פעילה ותוססת המקיימת קשר חם בין חבריה, מקדמת עזרה הדדית ומסייעת לחבריה.
  3.2. לסייע לבוגרי השייטת להשתלב, להוביל ולתרום לחברה בישראל.
  3.3. לתמוך, להעצים ולסייע למשפחות השכולות.
  3.4. לתמוך ולסייע לנפגעי השירות בשייטת ,13 נפגעי גוף ונפש וחולי הקישון.
  3.5. לתרום לכלל החברה בישראל בדגש לנפגעי שירות ביטחון ולנוער בסיכון, באמצעות פעילות התנדבותית בים וסביבתו.
  3.6. להוות גשר בין שייטת 13 ובוגריה לאחר שחרורם משירות סדיר.
  3.7. לתמוך בשייטת 13 ובחייליה בסדיר ומילואים.
  3.8. לסייע לשייטת 13 במיסוד מורשתה ובקידום פרויקטים ייחודיים.
 4. סמכויות העמותה:
  לשם קידום מטרותיה מוסמכת העמותה לעשות ולפעול כדלהלן:
  4.1. לרכוש, לקנות, לחכור, לשכור ולקבל לרשותה או לשימושה במתנה או בכל אופן אחר בתנאים שיסוכמו, נכסי דלא ניידי, מטלטלין, קניין רוחני וזכויות מכל סוג.
  4.2. למכור, להעביר, להחכיר, להרשות לתת במתנה, או בכל דרך שהיא את רכושה או חלק ממנו, למשכן ולשעבד את נכסיה, כולם או מקצתם, בכל דרך שהיא לשם הבטחת התחייבויות או חובות של העמותה.
  4.3. ללוות כספים ולקבל מימון בכל דרך חוקית.
  4.4. להתקשר בהסכמים, חוזים והתחייבויות ובכלל זה, עפ״י שטרות ושיקים.
  4.5. ליזום פעילות חינוכית ארגונית אשר תתרום ליישום מטרות האגודה, בין אם ע״י מסירת כרטיסים, מינויים, פרסומים, או מלגות לימוד ומחקר או בכל דרך אחרת, אשר תקבל אישור המוסדות המוסמכים של העמותה.
  4.6. להשקיע את הכספים, אשר יעמדו לרשותה באופן שייראה לה כמועיל, נכון ונחוץ לשם כך תהא העמותה מוסמכת לפתוח חשבונות מסוגים שונים.
  4.7. להקים חברות, קרנות, מפעלים, או להשתתף בהקמתם והכול על מנת לקדם את המסורת שהציבה העמותה לעצמה, כאמור לעיל.
  4.8. להקים, לארגן ולנהל חוגים מחוץ לישראל, שיפעלו ויעשו למען הגשמת מטרות העמותה.
  4.9. להתקשר עם אנשים, מוסדות, ארגונים, מפעלים ומועדונים וכל גוף שהוא.
  4.10. להפעיל את כל סמכויותיה ולבצע כל פעולה משפטית, ליזום ולבצע כל פעולה אחרת שהיא בארץ ובחו״ל והכול לצורך קידום מטרות העמותה.
 5. חברות בעמותה:
  כל אחד מאלו ובלבד שאיננו נמצא בשירות סדיר בשייטת (חובה/קבע/אזרח עובד צה”ל) ולאחר שהגיש בקשת רישום לעמותה ובקשתו אושרה וכל מי שרשום כחבר עמותה ביום עדכון תקנון זה ואישורו על ידי האסיפה הכללית (לשון זכר כלשון נקבה):
  5.1. מי שהוסמך כלוחם בשייטת 13 או ביחידה 707.
  5.2. מי שהשלים שנת שירות בשייטת 13 בתפקיד קרבי פעיל (רופא, פראמדיק, תצפיות וכד.)’
  5.3. מי שהשלים לפחות 3 שנות שירות בשייטת 13 בכל תפקיד בקבע/אזרח עובד צה”ל.
  5.4. מי שהשלים לפחות 2 שנות שירות סדיר בשייטת 13 בכל תפקיד, ובנוסף אליהן לפחות 2 שנות שירות בקבע/אזרח עובד צה”ל.
  5.5. מי שבמועד הגשת הבקשה להיכלל כחבר עמותה הוא מבצע בשייטת 13 שירות מילואים פעיל, בכל תפקיד, במשך 3 שנים לפחות בהן ביצע בפועל 14 ימי מילואים לפחות בכל שנה.
  5.6. מי שהשלים לפחות 10 שנות מילואים בהן ביצע בפועל 14 ימי מילואים לפחות בכל שנה.
  5.7. המשפחות השכולות – הורים, אחים, ילדים, בן/בת זוג, סבים, סבתות של חלל היחידה.
  5.8. מי שמועסק כשכיר בעמותה, או מי שחדל להיות מועסק בה והשלים שלוש שנות העסקה.
  5.9. מי שהשלים לפחות מחזור התנדבות אחד בתוכנית חניכה משמעותית של העמותה וממשיך למחזור נוסף (רשימת התוכניות כפי שיקבע הוועד המנהל.)
  5.10. מי שהוועד המנהל החליט לצרפו כחבר עמותה על רקע תרומה ייחודית לעמותה או לשייטת (ע”פ קריטריונים שיקבעו על ידי הוועד המנהל).
  5.11. ההחלטה על קבלת מועמד כחבר בעמותה, או על אי קבלתו נתונה בידי הוועד מנימוקים שיירשמו.
  5.12. הוועד רשאי למנות ועדה מטעמו לבחינת וקביעת המנגנון, קביעת הזכאות לחברות וניהול רשומות חברים.
 6. חברי כבוד:
  6.1. ועד העמותה רשאי להעניק לכל אדם ו/או מוסד חברות של כבוד בעמותה, מנימוקים שיירשמו.
  6.2. חברות של כבוד יכול שתישלל על פי הוראות תקנה 8 להלן.
 7. זכויות וחובות של חבר עמותה:
  7.1. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
  7.2. חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת.
  7.3. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משירותיה.
  7.4. הוועד רשאי לתת עדיפות בהשתתפות בתוכניות מסוימות למי שהשלים שירות קרבי בשייטת, נפגע בקשר לשירותו או שהנו ממשפחה שכולה.
  7.5. הוועד רשאי להתנות השתתפות בתוכנית (לרבות מלגות לימודים וכד)’ בפעילות התנדבותית של החבר בהתאם למטרות העמותה.
  7.6. הוועד רשאי לקבוע זכויות מסוימות שיוענקו רק לחבר שתרם תרומת חבר שנתית (ע”פ קריטריונים שיקבעו על ידי הוועד המנהל.)
  7.7. הוועד רשאי לגבות דמי השתתפות בפעילויות ובשירותים שונים.
  7.8. חבר העמותה לא יהיה זכאי לכל רווחים או טובות הנאה כספיות מהעמותה.
  7.9. הזמנה, דרישה, התראה או הודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב, שיימסר (או כתובת הדוא״ל לפי אל מענו לו ביד או יישלח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני, העניין,) הרשום בפנקס החברים, לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.
  7.10. ניתן יהיה להעביר הודעה גם באמצעות דואר אלקטרוני, או פקס.
 8. פקיעת חברות בעמותה:
  8.1. במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד, בגמר פירוקו(;ב) החברות בעמותה פוקעת: (א) בפרישתו מן העמותה אחרי מתן הודעה בכתב לועד העמותה, שלושים יום מראש; (ג) בהוצאתו מן העמותה.
  8.2. האסיפה הכללית רשאית, לפי המלצת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד מהטעמים הבאים:
  8.2.1. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
  8.2.2. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
  8.2.3. החבר הורשע בעבירה שביסודה קלון, אי יושר או אי מוסריות ; לא יציע הועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפניו וכן לא יציע מהטעמים האמורים בתקנות משנה 8.2.1 – 8.2.3 אלא לאחר שהתרה בחבר בכתב ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
 9. מוסדות העמותה:
  9.1. מוסדות העמותה:
  9.1.1. האסיפה הכללית
  9.1.2. הוועד המנהל
  9.1.3. ועדת ביקורת
  9.2. החברים במוסדות העמותה יהיו חברי העמותה.
 10. האסיפה הכללית:
  10.1. האספה הכללית של חברי העמותה היא הגוף בעל הסמכות השיורית בעמותה.
  10.2. האסיפה הכללית תכונס פעם אחת בכל שנה אזרחית ביום, בשעה ובמקום שהועד יחליט עליהם.
  10.3. כל אסיפה כללית אחרת תכונה “אסיפה כללית רגילה.” אסיפה כללית זו תכונה ״אסיפה שלא מן המניין.”
  10.4. הועד רשאי לכנס אסיפה שלא מן המניין כל אימת שימצא זאת לנכון.
  10.5. הוועד חייב לכנס אסיפה שלא מן המניין אם נדרש לכך בכתב ע״י ועדת הביקורת, או אם נדרש לכך בכתב ע”י עשירית מחברי העמותה. לא כינס הוועד אסיפה כאמור תוך 21 יום מיום שנמסרה לו הדרישה, תכונס האסיפה ע״י הדורשים ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור.
  10.6. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות ועדת הביקורת ועל פעולות גופים אחרים הפועלים מטעם העמותה ותקבל דין וחשבון כספי מהוועד, האסיפה תדון בדינים וחשבונות אלה ובוועדות הביקורת.
  10.7. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה, שיהוו מניין חוקי. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיון ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
  10.8. לא התכנס מניין חוקי תוך מחצית השעה מהזמן שנקבע לאסיפה, תתקיים האסיפה באותו יום, מחצית השעה לאחר מכן, ויהוו החברים הנוכחים בה מניין חוקי.
  10.9. על כל אסיפה כללית של העמותה תינתן הודעה בכתב לחברי העמותה לפחות 10 יום מראש בהודעה יצוינו המקום, היום, השעה והעניינים העומדים לדיון.
  10.10. יו”ר הוועד יכהן כיושב ראש בכל אסיפה כללית של העמותה. לא נכח יושב ראש הועד באסיפה ו/או אינו חפץ לכהן כיו״ר האסיפה, יבחר יו״ר אסיפה מבין החברים הנוכחים.
  10.11. יו״ר האסיפה ימנה מזכיר שינהל את פרוטוקול האסיפה.
  10.12. ההצבעות בכל אסיפה כללית יהיו בהרמת ידיים, אלא אם דרשו שלושה רבעים מהחברים לפחות לקיים הצבעה חשאית.
  10.13. בכל מקרה של הצבעה בהרמת ידיים תתקבל הודעתו של יו״ר האסיפה שתרשם בפרוטוקול ותיחתם על ידו כעדות מכרעת בדבר מספר הקולות שנספרו בעד ההחלטה או נגדה.
  10.14. הצבעה חשאית תיערך באופן שיקבע היו״ר.
  10.15. במקרה של קולות שקולים יהיה ליו״ר קול מכריע.
  10.16. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות החברים הנוכחים פרט להחלטות שנקבע לגביהן אחרת בתקנון זה.
  10.17. כל החלטה של האסיפה הכללית תרשם בפרוטוקול האסיפה שיחתם ע״י היו״ר.
 11. הוועד:
  11.1 ועד העמותה יבחר ע״י האסיפה הכללית וימנה מספר שלא פחות משני חברים ולא יותר משלושה עשר חברים.
  11.1.1. האסיפה הכללית תבחר 8 חברי וועד מבין חברי/ות העמותה אשר שירתו בשייטת 13 בסדיר או במילואים או נמנים על המשפחות השכולות (קירבה ראשונה) של שייטת 13.
  11.1.2. בישיבתו הראשונה של הוועד שיבחר ע”י האסיפה הכללית כאמור בסעיף 11.1.1. לעיל, ימנה הוועד עד ארבעה חברים חיצוניים לוועד מהם אחד מקהילת המשפחות השכולות (קירבה ראשונה) של שייטת 13.
  11.1.3. חבר הוועד יכהן ממועד היבחרו באסיפה הכללית כאמור בסעיף 11.1.1 לעיל או מינויו כאמור בסעיף 11.1.2 לעיל לתקופה של ארבע שנים, כאשר בכל אסיפה כללית רשאי חבר הוועד להציג את מועמדותו לחבר הוועד המנהל מחדש. כהונת יו”ר הוועד המנהל תוגבל לשתי קדנציות רצופות.
  11.2. האסיפה הכללית תיבחר את יו״ר הועד. הוועד יבחר מבין חבריו את סגנו של יו״ר, את מזכיר העמותה ובעלי תפקידים נוספים לפי החלטתו.
  11.3. האסיפה הכללית רשאית להפסיק כהונתו של חבר ועד בכל עת בהצבעה רגילה ובתנאי שנושא זה היה על סדר היום ונתנה לחבר הוועד הזדמנות להשמיע טענותיו.
  11.4. נבצר מחבר ועד באופן זמני למלא את תפקידו, רשאים הנותרים למנות חבר אחר בעמותה למלא מקומו עד שישוב למלא את תפקידו. נתפנה מקומו של חבר ועד שנבחר באסיפה הכללית כאמור בסעיף 11.1.1 לעיל, יבוא במקומו המועמד הבא ברשימת המועמדים בבחירות האחרונות שזכה למירב הקולות לאחר החברים שנבחרו לוועד באותה אסיפה. נתפנה מקומו של חבר ועד שמונה לפי סעיף 11.1.2 לעיל ימנה הוועד חבר חדש במקומו. כהונת חבר ועד מנהל שהחליף חבר שפרש מהוועד המנהל, תחול עד סיום הכהונה המקורית של חבר הוועד המנהל אותו החליף.
  11.5. נתפנה מקומו של יו״ר הוועד, תבחר האסיפה הכללית יו״ר חדש במקומו, באסיפה הכללית הקרובה.
  11.6. הוועד יהא מוסמך לבצע בשם העמותה את כל הפעולות שבסמכותה לבצע, למעט פעולות שנתייחדו על פי תקנון זה, לאסיפה הכללית.
  11.7. יו״ר הועד יקבע את המועדים להתכנסות הוועד ואת הנושאים לדיוניו, בהתאם לתפקידיו וסמכויותיו, וכן את סדרי העבודה בישיבותיו, במידה שלא נקבעו בתקנון זה.
  11.8. יו״ר הוועד ינהל את ישיבות הוועד וידווח עליהן ועל פעילותו השוטפת של הוועד לאסיפה הכללית.
  11.9. מזכיר העמותה ינהל פרוטוקול של ישיבות הוועד, אשר ייחתם בידי יו״ר הוועד.
  11.10. בהעדרו של יו״ר הועד תנוהל הישיבה ע״י סגנו או ע״י חבר ועד אחר שיבחר לכך ע״י החברים הנוכחים.
  11.11. הוועד יתכנס לדיון לפי הזמנת יושב ראש הוועד או לפי בקשת חבר ועד אחד ולפחות פעם בחודשיים.
  11.12. המניין החוקי בישיבות הוועד יהיה לפחות שני חברי ועד.
  11.13. החלטות הוועד תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים. לכל חבר ועד יהיה קול אחד באסיפות הוועד. יהיו הקולות בהצבעה שקולים תהא ליו״ר זכות דעה מכרעת. החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל שלא בישיבות הוועד ובלבד שירשם בפרוטוקול לגבי החלטה כזו.
 12. ועדות משנה:
  12.1. הוועד יוכל למנות ועדות משנה כפי שימצא לנחוץ ויהא רשאי לבחור חבריהן מקרב חברי העמותה. הוועדות תפעלנה ותנהגנה על פי הוראות שתינתנה מזמן לזמן ע״י הועד.
  12.2. הוועד רשאי להחליט על פיטוריו של חבר בוועדת משנה וכן על הפסקת פעולתה של הוועדה.
 13. זכות חתימה:
  13.1. הוועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או עובדיה, לפחות, שחתימתם יחד בצרוף חותמת העמותה או שמה המודפס תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.
 14. ועדת ביקורת:
  14.1. ועדת הביקורות תבחר ע״י האסיפה הכללית ותמנה בין 2 ל – 3 חברים.
  14.2. חבר ועדת ביקורת יבחר לתקופה של שנה וניתן לבחור בו לתקופות נוספות של שנה כל אחת.
  14.3. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הוועד וכחבר ועדת הביקורת.
  14.4. הוועד יהיה חייב להעמיד לעיון ועדת הביקורת או למי שהיא תמנה לשם כך את ספרי העמותה וחשבונותיה וכל מסמך אחר שיהיה בו צורך לשם ביצוע הביקורת ולהמציא ביאורים נאותים.
 15. הכנסות ורכוש:
  15.1. העמותה רשאית לגבות דמי השתתפות בפעילויות שונות של העמותה וכן לשירותים אשר מעניקה העמותה.
  15.2. הכנסות העמותה ורכושה שנתקבלו, הופקו, צמחו, נצטברו או ניתנו מכל מקור שהוא, יוקדשו אך ורק לצרכי העמותה, להגשמת מטרותיה ולקידומן, העמותה לא תחלק רווחים בין חבריה.
  15.3. חבר יוצא או חבר מוצא מן העמותה לא יהיה זכאי לקבל כל חלק שהוא מרכוש העמותה.
 16. ניהול חשבונות:
  16.1. הועד יגרום לכך כי ינוהלו חשבונות על כל הסכומים שיתקבלו או יוצאו ע״י העמותה וכמו כן שיעשה רישום לגבי רכושה של העמותה, זכויותיה וחובותיה. ספרי החשבונות יוחזקו במשרד הרישום של העמותה או במקום אחר כפי שהחליט הוועד וכל אחר מחברי העמותה יהיה רשאי לבדוק את ספרי החשבונות בשעות המשרד הרגילות.
  16.2. הוועד יביא לפני כל אסיפה כללית רגילה דין וחשבון של ההכנסות יחד עם הדו״ח של פעולות העמותה בתקופה המקבילה.
 17. שינויים בתקנון:
  17.1. שינוי או תיקון בתקנון העמותה יעשה בהחלטת האסיפה הכללית ברוב קולות הזכאים להצביע בה.
 18. פירוק העמותה:
  18.1. על פירוק העמותה רשאית להחליט האסיפה הכללית, שנכחו בה לפחות 2/3 מחברי העמותה, ובתנאי שהודעה על אסיפה זו נשלחה לכל חברי העמותה 21 יום מראש וצוין בה כי יוצע באסיפה להחליט על פירוק העמותה.
  18.2. פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות ובלבד שהיא מוסד ציבורי במשמעותו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה ולא יחולקו בין חבריה.
  18.3. בהיעדר עמותה אחרת כאמור, יועברו נכסי העמותה ורכושה לקרן לב”י לאגודה למען החייל (ע”ר) על מנת שישמשו לקידום רווחתם של חיילי הקומנדו – הימי.
דילוג לתוכן